Privacybeleid

Privacyverklaring Bewust aan Zet

Bewust aan Zet respecteert uw privacy en wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Dit betekent meestal dat er persoonlijke gegevens nodig zijn om de dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.

De onderstaande verklaring geeft informatie over hoe Bewust aan Zet omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Contactgegevens
Naam bedrijf: Bewust aan Zet
Adres: Randstad 22-165
Postcode / Plaats: 1316 BM Almere
Contactpersoon: Mr. F.C. van Leusen
E-mailadres: contact@bewustaanzet.nl

Dienstverlening Bewust aan Zet
Bewust aan zet vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
• het uitvoeren van opdrachten voor (team)coaching, training, intervisie, mediation, advies of andere diensten;
• acquisitie en het versturen van nieuwsbrieven;
• voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

De verwerking Acquisitie en/of Nieuwsbrief etc. met betrekking tot persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
– Verzamelen, vastleggen en gebruiken gegevens voor aanleg registratie ten behoeve van acquisitie en/of marketing etc.
– Marketing en Acquisitie.

Bron van verwerkte persoonsgegevens
Als Bewust aan Zet persoonsgegevens van u verwerkt, die zij niet van uzelf heeft verkregen, zal dat altijd gebeuren in het kader van de aan Bewust aan Zet verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:
● Hypotheekadviseur
● Schenker
● Testateur
● Accountant of administratiekantoor
● Advocaat en overige adviseurs
● Bank of andere financiële instelling.

Gegevensbeveiliging
Bewust aan Zet maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Tevens versleutelt Bewust aan Zet het verkeer tussen uw computer en de server van Bewust aan Zet d.m.v. een SSL certificaat (herkenbaar aan de “S” in de url: httpS://….. of het groene slotje in de adresbalk). Wanneer u op de “i” van informatie klikt staat er “Secure connection”. Bewust aan Zet beschermt uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Doorgeven van uw persoonsgegevens
Bewust aan Zet geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren of indien dit expliciet op uw verzoek gebeurd.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Bewust aan Zet niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen).

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door Bewust aan Zet worden verwerkt, kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens Bewust aan Zet verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door Bewust aan Zet wil beperken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar
Als Bewust aan Zet uw gegevens gebruikt voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Bewust aan Zet stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mocht Bewust aan Zet niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bewust aan Zet
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Bewust aan Zet, dan kunt u dit aangeven via contact@bewustaanzet.nl of Randstad 22-165, 1316 BM Almere. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.